อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคาร | อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารที่รวบรวมไว้ ณ เมษา 67