พระคาถาพระสุนทรีวาณี

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
มุนินทะ วะทะนัพพุชะ คัพภะสัมภะวะ สุนทะรี
ปาณีนัง สะระนัง วาณี มัยหัง ปิณะยะตัง มะนังฯ

บริกรรมให้ขึ้นใจ ท่านว่าจะเกิดปัญญา

กลับสู่หน้ารวมบทสวด