บทกรวดน้ำ

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ
สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด
ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข สุขใจเถิดฯ


กลับสู่หน้ารวมบทสวด